Therapie


Visie

Ieder kind is uniek: uitgangspunt is dat ieder kind of jongere zijn eigen aardigheden en kwaliteiten heeft. Ik ga uit van het zelfhelend vermogen van kind en ouders: kind en ouders kunnen eigen bronnen en oplossingen (her)vinden.

Het kind wordt gestimuleerd om zijn eigenheid te (her)ontdekken, talenten verder uit te bouwen en hulpbronnen meer te gaan inzetten. Hierbij probeer ik een klimaat te creëren, waarin het kind zich veilig kan gaan voelen en steeds meer van zichzelf kan laten zien. We gaan actief op zoek naar de kwaliteiten en positieve krachten van het kind en het gezin waarin het opgroeit.

Werkwijze

Kinder- en jeugdtherapie, wat houdt de therapie in?

Moeder en kind

Ik werk graag oplossingsgericht: ik richt me minder op het probleem en de oorzaak daarvan, en meer op de gewenste situatie. Met behulp van allerlei technieken wordt het kind of de jongere verleid tot ander gedrag en tot oplossingen, die het in zich heeft.
Omdat ieder kind anders is, bestaat er geen eenduidige aanpak. De therapie bestaat niet alleen uit gesprekken. Ik maak ook gebruik van fantasiespel, ontspanningsoefeningen, teken- en spelopdrachten en andere creatieve werkvormen. Rollenspelen kunnen ondersteunend werken bij het oefenen van ander gedrag.

Speltherapie, het werken met symbolisch en creatief materiaal, kan het kind helpen om meer contact te krijgen met hetgeen in hem leeft. Ik ondersteun het kind bij dit bewustwordingsproces en help het zich meer te richten op zijn kwaliteiten en sterke kanten. Van daaruit zoek ik samen met het kind nieuwe wegen om beter te kunnen omgaan met hetgeen het op zijn pad tegenkomt.

Bij angst- en spanningsproblematiek maak ik gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Hierbij worden niet-helpende gedachten omgezet in helpende gedachten. Het kind ontwikkelt vaardigheden om angst-oproepende situaties effectiever aan te pakken.

Als er sprake is van gedragsproblemen binnen het gezin kan Video Interactie Begeleiding worden ingezet.

Een diagnostisch onderzoek met een gerichte vraagstelling behoort tot de mogelijkheden.

Bij complexere problematiek kan het beter zijn door te verwijzen naar een andere vorm van hulpverlening.

Rouw- en verliesverwerking

De dood van een dierbare is één van de meest stressvolle gebeurtenissen die een kind kan meemaken; het plotseling moeten missen van een vertrouwd iemand door dood of vertrek is ingrijpend en brengt rouw en verlies met zich mee.
Kinderen en jongeren rouwen vaak anders dan volwassenen. De signalen van rouw zijn voor de omringende volwassenen soms moeilijk te herkennen. De periode van rouw kan voor het kind een eenzame en moeilijke periode zijn met verwarrende en intense gevoelens. Dit heeft invloed op het gedrag en kan leiden tot gedragsproblemen of andere klachten.
Verdriet om het verlies van een dierbare gaat nooit helemaal over. Therapie kan het verlies draaglijker maken. Met behulp van allerlei werkvormen ondersteun ik het kind bij de verschillende aspecten van het rouwproces. Ik help het kind bij het zich realiseren van het verlies en ondersteun het bij de gevoelens die dat oproept. Ook het zich aanpassen aan de veranderde omgeving en het weer gaan investeren in nieuwe ervaringen en relaties krijgt aandacht.
In de therapie geef ik veel ruimte voor vragen die bij het kind leven.

Ernstige ziekte

Ook als iemand in het gezin ernstig ziek is en gaat sterven, is dat voor alle gezinsleden een ingrijpende periode. In deze periode bied ik kinderen en jongeren ondersteuning bij het proces van afscheid nemen.

Scheiding van ouders

De scheiding van ouders is voor kinderen en jongeren vaak ingrijpend en brengt rouw en verlies met zich mee. De vertrouwde gezinssituatie valt uit elkaar en het kind zal zich moeten gaan aanpassen aan een veranderde omgeving. Dit kan bij het kind een veelheid aan gevoelens oproepen, zoals depressieve gevoelens, schuldgevoelens, zich in de steek gelaten voelen en gevoelens van onzekerheid. Het kind kan in een loyaliteitsconflict komen. Dit alles heeft invloed op het gedrag en kan leiden tot gedragsproblemen of andere klachten, thuis en/of op school.

Met behulp van allerlei werkvormen ondersteun ik het kind om op neutraal terrein ruimte te geven aan de gevoelens rond de scheiding en help ik het kind om weer een eigen plek te vinden in de veranderde situatie.

Ouderbegeleiding

Oudercontact vormt een belangrijk onderdeel van de therapie. Ik vind het belangrijk kinderen te zien binnen de omgeving waarin ze leven. Als ouder probeer je het altijd zo goed mogelijk te doen met je kind. Je geeft liefde en zorg en stopt er vaak al je energie in, maar soms gaat het niet zoals je wilt. Je probeert van alles en toch werkt het niet zoals je gedacht had. Zo kan je met elkaar in een negatieve spiraal raken.

In de ouderbegeleiding probeer ik samen met ouders en kind ingangen te vinden om deze negatieve spiraal te doorbreken en op zoek te gaan naar de positieve krachten binnen het gezin. De inzet van Video Interactie Begeleiding kan hierbij ondersteunend werken.

Video Interactie Begeleiding

Dit houdt in dat er een korte video-opname wordt gemaakt van ouders en kind tijdens de verzorging, het eten of een spelmoment. Vervolgens worden de beelden samen met de ouders teruggekeken.
Het analyseren van met name de positieve contactmomenten tussen ouders en kind is vaak een krachtig hulpmiddel bij het hervinden van de positieve communicatie en interactie binnen het gezin.

Links

icon